ماشین پانچ

دستگاه پانچ هیدرولیک

از نمونه‌های دو پولکی نمونه بردارهای بخش ریخته‌گری می‌توان قسمت ۱۲mm ضخامت را جهت آنالیز شیمیایی (کوانتومتری) استفاده نمود.

قسمت ۵mm ضخامت نمونه توسط دستگاه پانچ هیدرولیک جهت آنالیز گازها استفاده می‌شود.

دستگاه پانچ نمونه‌های آنالیز گاز در ریخته‌گری

استاندارد پانچ نمونه به قطر ۵mm به تعداد لازم، جهت آنالیز گاز قابل تهیه می‌باشد.