ماشین آلات

  • دستگاه پانچ هیدرولیک از نمونه های دو پولکی نمونه بردارها ی بخش ریخته گری می توان قسمت  mm12ضخامت را جت آنالیز شیمیایی (کوانتومتری) استفاده نمود. قسمت […]